Η κοινωνία
Προσωπικό
 Οι Υπηρεσίες
Η κοινωνία
Το Προσωπικό
Οι Υπηρεσίες
Δομές Ηλικιωμένων στον Δ.Κουλούκωνα

Στον Δήμο Κουλούκωνα λειτουργούν δύο μονάδες Βοήθειας στο σπίτι.

Η μία έχει έδρα το Γαράζο και η άλλη τα Λιβάδια

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints