Η κοινωνία
Προσωπικό
 Οι Υπηρεσίες
Η κοινωνία
Το Προσωπικό
Οι Υπηρεσίες
Βοήθεια στο Σπίτι στον Δήμο Κουλούκωνα [Εδρα Λιβάδια]

Η Μονάδα «Βοήθεια στο Σπίτι» που υλοποιείται στο Δήμο Κουλούκωνα, ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 12-08-2005, με χρηματοδότηση κατά 75% από το μέτρο 5.10 του ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006 και κατά 25% από το ΕΚΤ. Η χρηματοδότηση του έργου, σύμφωνα με την τρέχουσα τροποποίηση της απόφασης ένταξης, ορίζεται έως 31-08-2008.

Γενικός σκοπός και στόχος
Σκοπός του προγράμματος είναι η παραμονή των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας τους και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη καθώς και από εθελοντές και κοινωνικούς φορείς της κοινότητας, σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, ώστε να αποκτήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία και κοινωνική ευημερία.

Οι στόχοι του προγράμματος συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην επίτευξη του στόχου του Μέτρου 5.10 του ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006, στα πλαίσια του οποίου υλοποιείται το πρόγραμμα, που είναι η  αύξηση της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές με την εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων, μέσω της ενεργητικής υποστήριξης και εισόδου των γυναικών στην αγορά εργασίας και της άρσης των εμποδίων που τις αποτρέπουν από την αναζήτηση της απασχόλησης.


Υπηρεσίες
Στο πρόγραμμα παρέχονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα:

 • Συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη στους ωφελούμενους και την οικογένεια.
 • Εξασφάλισης υπηρεσιών, παροχών και μέτρων κοινωνικής προστασίας και στήριξης.
 • Έμπρακτης υπεράσπισης και προώθησης των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ευαισθητοποίησης του άμεσου και ευρύτερου περιβάλλοντος.
 • Νοσηλευτική φροντίδα στους τομείς της υγιεινής (του ίδιου και του περιβάλλοντος του), ασφάλειας, άνεσης και υποβοήθησης των οργανικών λειτουργιών του.
 • Εκπαίδευση του οικογενειακού περιβάλλοντος για την φροντίδα του εξυπηρετούμενου.
 • Διευκόλυνση επικοινωνίας και (όπου απαιτείται) συνοδεία του ατόμου  σε νοσηλευτικά ιδρύματα και υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες οικιακής βοηθητικής φροντίδας και ικανοποίησης πρακτικών αναγκών διαβίωσης
 • Τέλος προσφέρονται ανθρώπινες υπηρεσίες όπως συντροφιά και συζήτηση.

 

Οι υπηρεσίες αυτές σε καμία περίπτωση δεν θα έχουν σαν στόχο την υποκατάσταση της οικογενειακής φροντίδας (όταν αυτή υφίσταται) αλλά την υποβοήθηση και συμπλήρωση της.  
 
Προσωπικό
Το προσωπικό που απασχολεί η Μονάδα αποτελείται από:
o    Μια (1) Κοινωνική Λειτουργό
o    Δυο (1) Νοσηλεύτριες
o    Τρία (3) άτομα Βοηθητικό Προσωπικό
Η Μονάδα συνεργάζεται με Γενικό Ιατρό, για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των ωφελούμενων της.


Ωράριο απασχόλησης
Η Μονάδα λειτουργεί τις ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 08:00 έως 16:00, διακόπτοντας τη λειτουργία της κατά τις επίσημες αργίες.

Διαδικασία επιλογής των εξυπηρετούμενων
Πριν την διαδικασία αρχικής επιλογής των ατόμων που εξυπηρετούνται από τις Μονάδες, υπάρχουν κάποιες  αναγκαίες αρχικές φάσεις ενεργειών, οι οποίες  είναι : α) Κοινωνική χαρτογράφηση της περιοχής ευθύνης και της ευρύτερης κοινότητας, β) Διερεύνηση, καταγραφή και ακολούθως συστηματική επεξεργασία των αναγκών των ηλικιωμένων και των ΑμΕΑ που υπάρχουν στην περιοχή. Για τη διαδικασία αυτή τηρούνται ειδικά ερωτηματολόγια καταγραφής των στοιχείων και των αναγκών των ατόμων.

Τα κριτήρια για την επιλογή των ατόμων που εξυπηρετούνται, είναι τα εξής:

 1. Η εξασφάλιση αυτοεξυπηρέτησης για πρόσωπα  που δεν έχουν αυτή την δυνατότητα και το άτομο που έχει αναλάβει την φροντίδα τους είναι άνεργη γυναίκα και επιθυμεί να εργαστεί.
 2. Η εξασφάλιση αυτοεξυπηρέτησης για πρόσωπα  που δεν έχουν αυτή την δυνατότητα και το άτομο που έχει αναλάβει την φροντίδα τους είναι εργαζόμενο και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις αυτής της φροντίδας.
 3. Η εξασφάλιση αυτοεξυπηρέτησης για πρόσωπα  που δεν έχουν αυτή την δυνατότητα και το άτομο που έχει αναλάβει την φροντίδα τους  αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.
 4. Η εξασφάλιση της αυτοεξυπηρέτησης για πρόσωπα που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα ή που οι οικονομικοί τους πόροι δεν επαρκούν για  να έχουν φροντίδα από πρόσωπο επ’αμοιβή στο σπίτι τους.
 5. Η εξασφάλιση αυτοεξυπηρέτησης για πρόσωπα που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην κάλυψη του συνόλου των αναγκών τους εξαιτίας κινητικών προβλημάτων και υπάρχει αδυναμία παροχής βοήθειας από το συγγενικό ή κοινωνικό τους περιβάλλον.
 6. Η εξασφάλιση αυτοεξυπηρέτησης για πρόσωπα  που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην κάλυψη του συνόλου των αναγκών τους εξαιτίας ψυχολογικών προβλημάτων.
 7. Η παροχή βοήθειας για πρόσωπα που έχουν την δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης αλλά χρειάζονται στήριξη στην προσπάθειά τους αυτή ώστε να συνεχίσουν εξίσου αποτελεσματικά.Η διαδικασία επιλογής των ατόμων γίνεται σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, το Αγροτικό Ιατρείο, το ΚΑΠΗ (αν υπάρχει) και λοιπές  αρμόδιες προνοιακές υπηρεσίες.

Εφόσον επιλεγούν τα άτομα, γίνεται μια δεύτερη επιλογή που αφορά πλέων τα επιλεγμένα άτομα και την ιεράρχηση κάλυψης των αναγκών τους, με την ακόλουθη σειρά :

 • ανάγκες εξασφάλισης ή βελτίωσης της αυτοεξυπηρέτησης
 • ανάγκες κάλυψης βασικών αναγκών καθημερινής λειτουργίας (διαβίωσης)
 • αντιμετώπιση αναγκών πρόληψης, παρακολούθησης ή και αποκατάστασης                          ψυχοσωματικών και  συναισθηματικών προβλημάτων
 • κάλυψη πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων


Κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος υπάρχει η δυνατότητα αναπροσαρμογής της λίστας των εξυπηρετούμενων και ως προς τις υπηρεσίες που τους παρέχονται και ως προς τα άτομα που  εξυπηρετούνται.

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints