Η κοινωνία
Προσωπικό
 Οι Υπηρεσίες
Η κοινωνία
Το Προσωπικό
Οι Υπηρεσίες
Θεσμικό Πλαίσιο

Θεσμικό Πλαίσιο που είναι κοινό και για τις Δομές Παιδιών και για τις Δομές Ηλικιωμένων

Υπ'αριθμό 35/20-07-09 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Διευκρινίσεις σχετικά με την υλοποίηση των κοινωνικών προγραμμάτων της αριθμ. 60292/2158/08 (ΦΕΚ 1724 Β΄/27-8-08) ΚΥΑ

Υπ'αριθμό 31 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Κοινωνικά Προγράμματα ΟΤΑ 

Υπ'αριθμό Α.Π 58975/12-11-08 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για τα κοινωνικά προγράμματα των ΟΤΑ, που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ ή του ΕΣΠΑ

Υπ'αριθμό 39/6-6-07 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Συνέχιση της λειτουργίας των δομών κοινωνικής φροντίδας στους ΟΤΑ   

 

Δομές Ηλιωμένων

Υπ'αριθμό Α.Π 79731/30-12-08 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Συνέχιση των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι», «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας», « Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» του Γ΄ΚΠΣ

Υπ'αριθμό ΑΠ 71934/19-11-08 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε ΝΠΙΔ

Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 60292/2158/08/27-8-08 , για το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής των πράξεων α) «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων» και β) «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωση της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν κατ΄ οίκον βοήθειας», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013»

Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 111135/1233/15-5-07, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 110941/12.4.2006 (ΦΕΚ 518/Β/26.4.2006) όμοιας κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Τροποποίηση Κωδικοποίησης Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για το Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου − Διαδικασία Εφαρμογής των ενεργειών «Βοήθεια στο Σπίτι»,«Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας» και «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ), συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ε.Κ.Τ.), στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ»

 

Δομές Παιδιών

Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 60460/2171/28-08-09 , Τροποποίηση της με αριθμό 46855/1622/26.06.2008 (ΦΕΚ 1186/Β) όμοιας Απόφασης με θέμα "Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής", συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013". 

 

 

 

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints