Η κοινωνία
Προσωπικό
 Οι Υπηρεσίες
Η κοινωνία
Το Προσωπικό
Οι Υπηρεσίες
Στόχοι

 

Σκοπός του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι όπως και του προγράμματος Κοινωνικής Μέριμνας είναι η παραμονή των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας τους και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Στόχος των προγραμμάτων είναι η παροχή οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη καθώς και από εθελοντές και κοινωνικούς φορείς της κοινότητας, σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, ώστε να αποκτήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία και κοινωνική ευημερία.

Οι στόχοι του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην επίτευξη των στόχων των Μέτρων 6.1 και 5.10  του ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006, στα πλαίσια του οποίου υλοποιείται το πρόγραμμα, που είναι η προώθηση της γυναικείας απασχόλησης και των ίσων ευκαιριών, μέσω της ενεργητικής υποστήριξης και εισόδου των γυναικών στην αγορά εργασίας και της άρσης των εμποδίων που τις αποτρέπουν από την αναζήτηση της απασχόλησης (μέτρο 6.1) και η αύξηση της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές με την εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων, μέσω της ενεργητικής υποστήριξης και εισόδου των γυναικών στην αγορά εργασίας και της άρσης των εμποδίων που τις αποτρέπουν από την αναζήτηση της απασχόλησης (μέτρο 5.10). 

Το πρόγραμμα «Κοινωνική Μέριμνα» εναρμονίζεται με τους στόχους του μέτρου 5.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, στα πλαίσια του οποίου υλοποιείται, που είναι η δημιουργία ίσων ευκαιριών απασχόλησης και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στην χώρα μας.

 

Το ΚΗΦΗ απευθύνεται σε  ηλικιωμένους που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες – άνοια κ.α.) των οποίων το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται (ή επιθυμεί να εργαστεί) ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει. Δεν εγγράφονται ηλικιωμένα άτομα που πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.

Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι η άρση του κοινωνικού αποκλεισμού που βιώνει αυτή η ομάδα του πληθυσμού αλλά και η μερική απεμπλοκή των μελών του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος (κυρίως γυναίκες) που είναι επιφορτισμένα με τη φροντίδα των ατόμων αυτών.   

Οι στόχοι του προγράμματος συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου 6.1 του ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006, στα πλαίσια του οποίου υλοποιείται το πρόγραμμα, που είναι η προώθηση της γυναικείας απασχόλησης και των ίσων ευκαιριών, μέσω της ενεργητικής υποστήριξης και εισόδου των γυναικών στην αγορά εργασίας και της άρσης των εμποδίων που τις αποτρέπουν από την αναζήτηση της απασχόλησης.

 

 

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints