Η κοινωνία
Προσωπικό
 Οι Υπηρεσίες
Η κοινωνία
Το Προσωπικό
Οι Υπηρεσίες
Δομές Ηλικιωμένων (Βοήθεια στο Σπιτι, ΚΗΦΗ) - Προετοιμαστείτε για τα νέα προγράμματα.

Στις 31/8/09, είναι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προτάσεων στην ΔΙΣΑ της Περιφέρειας Κρήτης για τις δομές των Ηλικωμένων.

Τις προτάσεις θα καταθέσει η εταιρία μας, όμως σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο τις συμβάσεις υλοποίησης θα υπογράψουν οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων όπου υλοποιούνται δομές φροντίδας ηλικιωμένων.

Στα πλαίσια των νέων προγραμμάτων η εγγραφή των ηλικιωμένων ατόμων καθώς και μη ηλικιωμένων (ΑΜΕΑ, κλπ), θα γίνει όπως ορίζουν οι νέοι όροι των προγραμμάτων, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και δικαιολογητικά.
Για την καλύτερη και έγκαιρη προετοιμασία των δικαιολογητικών που θα απαιτηθούν για την αίτηση εγγραφής στα προγράμματα, παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν άμεσα με το Α.Κ.Ο.Μ.Μ.-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Πρέπει να τονισθεί ότι η επίσημη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους ωφελούμενους θα ανακοινωθεί, έπειτα από την έγκριση χρηματοδότησης των προγραμμάτων.


Α.Κ.Ο.Μ.Μ.-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Ανώγεια, 74051, Ρέθυμνο Κρήτης Τηλ. 2834031402, 2834031793.

Υπεύθυνο στέλεχος για πληροφορίες : κα Ψωμά Άννα

 

Χρήσιμα Αρχεία :

Ανακοίνωση 

Δικαιολογητικά για Δομές "Βοήθεια στο Σπίτι"

Δικαιολογητικά για το ΚΗΦΗ Ανωγείων 

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints